Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Nowy Dwór Gdański: Samochód specjalny pożarniczy marki STAR-244 model JELCZ-005.

 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
o g ł a s z a 
  
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Nowy Dwór Gdański:
 
Samochód specjalny pożarniczy marki STAR-244 model JELCZ-005, nr rejestracyjny GND X351, nr identyfikacyjny pojazdu 09881, rok produkcji 1985.
Brak ważnego przeglądu technicznego pojazdu.


Cena wywoławcza: 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych).
 
Sprzedaż pojazdu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.        
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim Nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040            w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.  Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu na wskazane konto.
Wpłacone wadium zalicza się osobie, która przetarg wygrała na poczet ceny nabycia danego pojazdu. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o sprzedaży pojazdów, treści ogłoszenia o przetargu oraz stanu technicznego pojazdu. Wylicytowana cena sprzedaży pojazdu płatna będzie jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym Nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 w taki sposób, aby cała wymagana należność była na koncie do chwili podpisania umowy.
Zawarcie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Pojazd można oglądać w dni robocze w godz. od 800  do 1500 po uprzednim skontaktowaniu
się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą.
Samochód specjalny pożarniczy marki STAR-244 model JELCZ-005 znajduje się na terenie bazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Drzymały 4.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 8, tel. 55 625 77 78.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania poszczególnych składników
bez podania przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (1 lipca 2019)
Opublikował: Kamil Dyl (1 lipca 2019, 08:47:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118