pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własności Gminy Nowy Dwór Gdański na czas określony 5 lat

  
  
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
o g ł a s z a 
 
pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własności Gminy Nowy Dwór Gdański na czas określony              5 lat: 
1.      część działki  Nr 270 o pow.  1,9132ha, użytek (PsIII- 0,5919ha, RII- 0,7881ha,                          ŁII- 0,5232ha, W-ŁII – 0,0100ha) położoną w Nowym Dworze Gdańskim przy                       ul. Cmentarnej na cele upraw rolnych.  Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym                  w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00058854/8. 
      Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustalam w wysokości  800,00zł. 
      Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej w wysokości  160,00 zł. 
  


2.      działkę  Nr 239/2 o pow.  2,2100ha, użytek (RIIIa- 2,2055ha, WRIIIa – 0,0045ha) położoną w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Willowej na cele upraw rolnych.                  Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta GD2M/00043332/5. 
      Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustalam w wysokości  1.000,00zł. 
      Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej w wysokości  200,00zł. 
  
3.      działkę  Nr 18 o pow.  1,0300ha, użytek (RIIIa- 0,7600ha, WRIIIa – 0,0500ha, W-RII – 0,0200ha, RII – 0,2000ha położoną w Kępkach na cele upraw rolnych. Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta GD2M/00057518/4. 
      Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustalam w wysokości  300,00zł. 
      Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej w wysokości 60,00zł. 
  
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działki o których mowa w pkt 1 i 2 stanową „ teren wyłączony z zabudowy zagrodowej”, pkt 3 stanowi „teren rolny szczególnie chroniony”.
  
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
  
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg odbędzie się 28 września 2017r. o godz. 1000               w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Ernesta Wejhera 3. 
  
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowy Dwór Gdański w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 22 września 2017r. 
  
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym,                  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę   do pełnych dziesiątek złotych. 
  
Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 1-go października każdego roku  i będzie wzrastał od 1 stycznia każdego roku począwszy od 2018r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez GUS. 
  
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, najpóźniej trzeciego dnia po rozstrzygnięciu przetargu. 
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 8 00 – 14 00 . 
Dodatkowych informacji o przedmiocie licytacji oraz regulaminie przetargu udziela się          w pokoju Nr 11 Urzędu Miejskiego, tel. (55) 625 77 81. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.bip.miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim , ul. Wejhera 3. 
  
Nowy Dwór Gdański 18.08.2017r. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (25 sierpnia 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (28 sierpnia 2017, 09:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202