Drugi ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu murowanego o powierzchni użytkowej 18,08m2 położonego na części działki Nr 628/4, użytek B, w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego 
o g ł a s z a 

drugi ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu murowanego o powierzchni użytkowej 18,08m2 stanowiący własność Gminy Nowy Dwór Gdański, położonego na części działki
Nr 628/4, użytek B, w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte na czas oznaczony 4 lata.
Dla w/w nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta  GD2M/00038983/5. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej”.
Nieruchomość wolna jest od  obciążeń i zobowiązań.
 
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 100,00zł.
Wadium wynosi 20% cent wywoławczej tj. 20,00zł
 
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym                         że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem              w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Czynsz najmu płatny będzie w terminie do 20-go każdego miesiąca i będzie ulegał zmianie  co roku począwszy od 2019r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.
 
Drugi ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r.  o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 .
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 tak, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu               7 czerwca 2018r.
 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.800-1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, tel. (55) 625 77 81.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim , ul. Ernesta Wejhera 3.
 
Nowy Dwór Gdański 11.05.2018r.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (11 maja 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (11 maja 2018, 13:46:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173