czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wierciny, składającej się z działek ewidencyjnych nr 48/1 o powierzchni 0,2228 ha

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Wierciny, składającej się z działek ewidencyjnych nr 48/1 o powierzchni 0,2228 ha (R IIIb-0,1893 ha, W-RIIIb-0,0335 ha), nr 48/2 o pow. 0,1515 ha (R IIIb-0,1474 ha, W-RIIIb-0,0041 ha) i nr 48/3 o pow. 0,0166 ha (RIIIb).  Łączna powierzchnia działek wynosi 0,3909 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00048589/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański obszar na którym znajdują się działki nr 48/1, 48/2 i 48/3 położone w obrębie Wierciny stanowi teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej. Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza  80.000,00 zł      Wadium 8.000,00 zł
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres do 30.10.2018r. Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy.
W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawcę jak
i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy.
Na podstawie art. 11 i 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1161 z późn.zm.) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nieruchomość znajduje się we wschodniej części obrębu wsi Wierciny. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki nie są ogrodzone, posiadają kształt regularny, teren płaski, przez teren działek przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej, jest nieuzbrojona,
w drodze powiatowej biegną sieci kanalizacyjna, wodociągowa i telefoniczna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 7 czerwca 2018r. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2018-05-07
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (10 maja 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (11 maja 2018, 15:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152