trzeci ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 85/3 o powierzchni 1,3803 ha położonej w obrębie geodezyjnym Rakowiska

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
ogłasza trzeci ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 85/3 o powierzchni 1,3803 ha (RII-1,2495 ha, RIIIa-0,0514 ha, W-RII-0,0713 ha, W-RIIIa-0,0081 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Rakowiska, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00048588/9, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „teren rolny szczególnie chroniony”. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres do 30.09.2018r. Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy.
W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawcę jak
i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy.
Działka jest nieuzbrojona,  w pobliżu w drodze powiatowej biegnie  sieć wodociągowa, telefoniczna oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym przetarg ograniczony jest do właścicicieli przyległych działek nr 75/4, 86/3 i 88 położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiska.
 
Zgodnie  z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2016r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r.
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U.z 2016 poz. 585 z późn.zm.), warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1161 z późn.zm.).
 
Cena wywoławcza 75.000,00 zł.      Wadium 7.500,00 zł.  
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.). Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 9 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 4 czerwca 2018r.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 4 czerwca 2018r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 następujących dokumentów:
-        dokumentu stwierdzającego własność działki nr 75/4 lub 86/3 lub 88;
-        dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium;
-        dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański;
-        oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właśccielem współwłaścicielem w części ułamkowej- należy podać powierzchnię proporconalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej-należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza;
-        dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 poz. 2196 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
 
 
 
 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z  2014r. oz. 1490 z późn.zm.).  Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2018-05-07
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (10 maja 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (11 maja 2018, 15:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153