ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Marynowach przy ulicy Topolowej 1, obejmującej działkę ewidencyjną nr 126 o powierzchni 0,0952 ha

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 

ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Marynowach przy ulicy Topolowej 1, obejmującej działkę ewidencyjną nr 126 o powierzchni 0,0952 ha (RI). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00042439/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 126 określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były przetargi na dzień 09.10.2017r., 12.12.2017r. i 19.02.2018r. oraz rokowania na dzień 24.04.2018r. 
Cena wywoławcza  25.000,00 zł     Zaliczka 2.500,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Topolowej. Działka jest nieuzbrojona,
w pobliżu przebiega sieć wodociągowa. Na działce znajduje się słup energetyczny oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.  W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się część zbiornika wodnego układu wodno-melioracyjnego działającego w systemie rowów melioracyjnych szczegółowych. Działka ma dość regularny kształt, teren płaski, częściowo ogrodzony od zachodniej strony siatką na palikach metalowych.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Rokowania odbędą się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 9 45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
 w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 4 czerwca 2018r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 4 czerwca 2018r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 126 położonej w Marynowach.”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu
  rokowań.               
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 11 czerwca 2018r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku
do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju
Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 07-05-2018

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (10 maja 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (11 maja 2018, 15:06:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163