pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Orłowo przy ulicy Krótkiej 3, obejmującej działkę ewidencyjną nr 132 o powierzchni 0,1200 ha.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Orłowo przy ulicy Krótkiej 3, obejmującej działkę ewidencyjną nr 132 o powierzchni 0,1200 ha.  W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem PsII-pastwiska trwałe. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00050923/7. Zgodnie z Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 132 położoną w miejscowości Orłowo określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
Działka znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości Orłowo. Działka znajduje się
w pierwszej linii zabudowy względem ulicy Krótkiej. W pobliżu znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko z placem zabaw. Działka nie jest uzbrojona. Sieć wodociągowa, telefonicza, energetyczna znajduje się w odległości około 50 m przy drodze powiatowej. Działka ma dość regularny prostokątny kształt, teren płaski, nieogrodzony. Wzdłuż północnej i zachodniej granicy zasadzone są drzewa. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, droga utwardzona kostką brukową.
Cena wywoławcza  50.000,00 zł     Wadium 5.000,00 zł
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres do 30.09.2018r.
Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę
z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy. W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawcę
jak i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie znajduje zastosowania art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2196 z późn.zm.).
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1985r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1161 z późn.zm.) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany
do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040  w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 7 czerwca 2018r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2018-05-07

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (10 maja 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (11 maja 2018, 15:07:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149