pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Osiedle nad Tugą, obejmującej działkę ewidencyjną nr 158/10 o powierzchni 0,0810 ha

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Osiedle nad Tugą, obejmującej działkę ewidencyjną nr 158/10 o powierzchni 0,0810 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00045109/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 158/10 określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach od 400 do 1000 m2”.
Cena wywoławcza  55.000,00 zł   Wadium 5.500,00 zł
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
Na działce  znajduje się słup energetyczny z latarnią, nad działką przebiega linia energetyczna. Działka zadrzewiona i zakrzaczona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Przy działce przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa. Działka posiada dostęp do drogi gminnej.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 12 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 7 czerwca 2018r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
 
Nowy Dwór Gdański, 2018-05-07

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (10 maja 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (11 maja 2018, 15:10:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175