Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu murowanego o powierzchni użytkowej 20,10m2 stanowiący własność Gminy Nowy Dwór Gdański

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego 

ogłasza

pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu murowanego o powierzchni użytkowej 20,10m2 stanowiący własność Gminy Nowy Dwór Gdański, położony na części działki Nr 356/8, użytek B, w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Plac Wolności na czas nieoznaczony. 
Dla w/w nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta  GD2M/00056702/6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. 
Nieruchomość wolna jest od  obciążeń i zobowiązań. 
  
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 120,60zł. 
Wadium wynosi 20% cent wywoławczej tj. 24,12zł 
  
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT. 
  
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
  
Czynsz najmu płatny będzie w terminie do 20-go każdego miesiąca i będzie wzrastał  
co roku począwszy od 2020r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS. 
  
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r.                  
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim                ul. Wejhera 3 . 
  
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 tak, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu  
8 kwietnia 2019r. 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium 
w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.800-1400. 
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, tel. (55) 625 77 81. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3. 
  
Nowy Dwór Gdański 18.02.2019r. 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (22 lutego 2019)
Opublikował: Kamil Dyl (22 lutego 2019, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: Kamil Dyl (26 lutego 2019, 10:23:09)
Zmieniono: akt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195