Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego o g ł a s z a pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Tuji przeznaczonych pod uprawy rolne na okres 3 lat.


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
o g ł a s z a
 
pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Tuji  przeznaczonych pod uprawy rolne na okres 3 lat.
·        działki Nr 72/3 o pow. 0,1000ha stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której urządzona jest księga wieczysta  KW 48584.
 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 12 zł.
 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkaniowej i usługowej”.
 Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
·        działkę Nr 70/2 o pow. 0,2600ha stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której urządzona jest księga wieczysta  KW GD2M/00053484/8.
 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 160 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 32 zł.
 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkaniowej i usługowej”.
 Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 1-go października każdego roku  i będzie wzrastał od 1 stycznia każdego roku począwszy od 2011r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez GUS.
 
Ustny nieograniczony przetarg odbędzie się 12 lutego 2010r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowy Dwór Gdański w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 9 lutego 2010r.
 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, najpóźniej trzeciego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 8 00 – 14 00 .
Dodatkowych informacji o przedmiocie licytacji oraz regulaminie przetargu udziela się w pokoju Nr 22 Urzędu Miejskiego, tel. (055) 247 24 01 wew. 31.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.miastonowydwor.pl

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (6 stycznia 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (6 stycznia 2010, 14:18:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2298