Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu o powierzchni użytkowej 30,21m2 stanowiący własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położony na części działki Nr 699/2 przy ulicy Dąbro


Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego
 
 
ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu o powierzchni użytkowej 30,21m2 stanowiący własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położony na części działki Nr 699/2 przy ulicy Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim  na okres 3 lat.     Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW 969.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej”.
 Nieruchomość wolna jest od  obciążeń.
 
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 120,84zł + 22% VAT. 
 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym                        że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Czynsz najmu płatny będzie w terminie do 20-go każdego miesiąca i będzie wzrastał co roku począwszy od 01.01.2011r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.
 
Ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 .
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 tak, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu            
15 lutego 2010.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 24,17 zł
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.800-1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju nr 22 Urzędu Miasta              i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim, tel. (055) 247-24-01 wew.31.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.pl
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (12 stycznia 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (12 stycznia 2010, 13:42:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2725