Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oznaczonych geodezyjnie jako działki:


1. Nr 105/2 o pow. 0,0700 ha poł. w Tuji- księga wieczysta GD2M/00048543
    Cena wywoławcza 18.000 zł     Zaliczka 3.600 zł
    Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony 22% podatek VAT
2. Nr 104 o pow. 0,1000 ha poł. w Tuji- księga wieczysta GD2M/00048584/1
     Cena wywoławcza 26.000 zł     Zaliczka 5.200 zł
     Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony 22% podatek VAT
3. Nr 89/6 o pow. 0,0513 ha poł. w Jazowej-księga wieczysta GD2M/00000021/9
     Cena wywoławcza 12.000 zł     Zaliczka 2.400 zł
     Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony 22% podatek VAT
4. Nr 224 o pow. 0,0659 ha poł. w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Broniewskiego
    - księga wieczysta GD2M/00001119/0
     Cena wywoławcza 42.000 zł    Zaliczka 8.400 zł
     Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony 22% podatek VAT
5. Nr 93 o pow. 0,7600 ha poł. w Powalinie – księga wieczysta GD2M/00050423
    Cena wywoławcza 17.600,- zł.  Zaliczka 3.520 zł
Działki sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący:
- dz. 70/2, dz. 105, dz. 104, dz. 89/6 stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji 
  mieszkalnej i usługowej”.
- dz. 224 stanowi „tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej”.
- dz. 93 stanowi „tereny rolne-pozostałe”.
Nieruchomości wolne są od obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.     
Rokowania odbędą się w dniu 22 marca 2010r. o godz. 11 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 15 marca 2010r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 15 marca 2010r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki Nr ……..”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (numer działki i miejscowość);
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez 
  zastrzeżeń
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe  ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 22 marca 2010r. po części niejawnej rokowań.
 
Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. (055) 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl


mapka Tuja (584kB) jpg

mapka Jazowa (433kB) jpg

mapka Broniewskiego (458kB) jpg

mapka Powalina (428kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (18 lutego 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (18 lutego 2010, 11:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593