Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Orłowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 242


pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Orłowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 242/4 o pow. 0,4700 ha - księga wieczysta GD2M/00050923.
 
Cena wywoławcza 15.000 zł     Wadium 3.000 zł
 
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący w/w nieruchomość stanowi „teren rolny szczególnie chroniony”.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2010r. o godz. 10 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 26 marca 2010r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. (055) 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl
 
Nowy Dwór Gdański,2010-02-22

mapka Orłowo (575kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (22 lutego 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (22 lutego 2010, 15:19:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2814