BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO O G Ł A S Z A I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 45,20 m2 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno- użytkowego znajdującego się przy ul. Obrońców West

I ustny przetarg nieograniczony

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 45,20 m2 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno- użytkowego znajdującego się przy ul. Obrońców Westerplatte 8 w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nieruchomość budynkowa, w skład której wchodzi wystawiony do przetargu lokal stanowi działkę nr 627 o pow. 0.0504 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim, prowadzona jest księga wieczysta KW 50210. Obszar, na którym leży nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określony jest jako „Teren pod zabudowę mieszkaniową mieszaną”. Lokal użytkowy, będący przedmiotem przetargu; należy zagospodarować niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, przeznacza się do najmu na czas nieoznaczony, wolny jest od obciążeń. W skład opłat za przedmiotowy lokal wchodzą następujące pozycje: ustalony czynsz najmu, który będzie wzrastał co roku począwszy od 01.01.2011 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS, opłaty za media (dostawa wody, opłata za wodomierz i odbiór nieczystości płynnych).
Wszelkie płatności za najem lokalu należy wnosić wynajmującemu z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim prowadzony przez Żuławski Bank Spółdzielczy O/Nowy Dwór Gdański nr 53 8306 0003 0000 8006 2000 0300 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim.

I postępowanie przetargowe w sprawie ustalenia wysokości czynszu przeprowadzone zostanie w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 203,40 zł. (+22 %VAT)

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie
wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 tak, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 09 kwietnia 2010 roku. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 40,68 zł. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu powoduje przepadek wadium. W postępowaniu przetargowym na najem mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Lokal użytkowy będący przedmiotem postępowania przetargowego można oglądać w dniu 02 kwietnia 2010 r. w godzinach od 1200 do 1300. Dodatkowych informacji o lokalu, warunkach najmu i regulaminie postępowania udziela się w pokoju nr 1b w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim lub pod nr telefonu (0-55) 247 24 01 w. 44. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.pl

Nowy Dwór Gdański, dnia 02.03.2010 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (2 marca 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (5 marca 2010, 10:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2681