Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 136/2

 r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 136/2 o pow. 0,1232 ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Polnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00049734/5.

Cena wywoławcza 123.200 zł Zaliczka 24.640 zł

Działkę sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 136/2 stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Na zbycie przedmiotowej nieruchomości ogłaszanych było 8 przetargów: na dzień 28.10.2008r., na dzień 9.12.2008r.,na dzień 17.02.2009r., na dzień 22.04.2009r., na dzień 8.07.2009r., na dzień 22.09.2009r., na dzień 10.11.2009r., na dzień 20.01.2010r.

Rokowania odbędą się w dniu 14 kwietnia 2010r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2010r.

Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 7 kwietnia 2010r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki Nr 136/2 przy ulicy Polnej”:

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności

gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;

- datę sporządzenia zgłoszenia

- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (numer działki i miejscowość);

- kopię dowodu wpłaty zaliczki;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń

Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 14 kwietnia 2010r. po części niejawnej rokowań.

Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. (055) 247 24 01 wew. 21.

Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl

Nowy Dwór Gdański,2010-03-08SPROSTOWANIE


W ogłoszeniu o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 136/2 o pow. 0,1232 ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Polnej opublikowanym w dodatku Żuławy i Mierzeja w dniu 12.03.2010r. po zdaniach:
„Cena wywoławcza 123.200 zł   Zaliczka 24.640 zł ”
dopisuje się zdanie::„Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%”.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (8 marca 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (8 marca 2010, 14:04:36)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (25 marca 2010, 15:17:47)
Zmieniono: Dodano sprostowanie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2741