Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu o powierzchni użytkowej 19,38m2 stanowiący własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położony na części działki Nr 628/2 w Nowym Dworze G

pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na najem garażu o powierzchni użytkowej
19,38m2 stanowiący własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położony na części
działki Nr 628/2  w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte  na okres   
3 lat.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  KW GD2M/00038983/5.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi
"teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej".
 Nieruchomość wolna jest od  obciążeń.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 96,90zł + 22% VAT. 
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 19,38 zł

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym                        
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem             
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Czynsz najmu płatny będzie w terminie do 20-go każdego miesiąca i będzie wzrastał co roku
począwszy od 01.01.2011r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

Ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2010r. o godz. 1000          
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 89 8306
0003 0000 8006 2000 0040 tak, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu            
16 kwietnia 2010r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego
akceptacją.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym
terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet czynszu, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.800-1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju nr 22
Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim, tel. (055) 247-24-01 wew.31.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.pl
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (16 marca 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (16 marca 2010, 14:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2643