Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego o g ł a s z a pierwszy ustny, ograniczony przetarg dla mieszkańców budynków nr 14 i 16 przy ulicy 3-go Maja w Nowym Dworze Gdańskim

pierwszy ustny, ograniczony przetarg dla mieszkańców budynków nr 14 i 16 przy ulicy 3-go Maja w Nowym Dworze Gdańskim na dzierżawę części działki Nr 575 o pow. 52m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 3-go Maja na cele upraw ogrodowych na okres 3 lat, dla której urządzona jest księga wieczysta  KW 19941.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  35,00zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 7,00 zł.
 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zieleni parkowej”.
 Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 1-go października każdego roku  i będzie wzrastał od 1 stycznia każdego roku począwszy od 2011r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez GUS.

Ustny ograniczony przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2010r. o godz. 11 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowy Dwór Gdański w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2010r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, najpóźniej trzeciego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 8 00 – 14 00 .
Dodatkowych informacji o przedmiocie licytacji oraz regulaminie przetargu udziela się w pokoju Nr 22 Urzędu Miejskiego, tel. (055) 247 24 01 wew. 31.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.plmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (16 marca 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (16 marca 2010, 14:48:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2287