Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego o g ł a s z a pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę niezabudowanej część działki Nr 266 o pow. 0,1501ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Gdańskiej


                Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
o g ł a s z a
 
pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę niezabudowanej część działki Nr 266  o pow. 0,1501ha  położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Gdańskiej przeznaczonej na dowolną działalność gospodarczą nieuciążliwą dla ludzi i środowiska związaną z rzemiosłem i usługami oraz transportem na okres 6 lat, dla której Sąd Rejonowy  w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00054059/7.
Budynki i budowle przewidziane do wzniesienia na dzierżawionej działce nie mogą być związane na trwale z gruntem. Projekty budynków i budowli muszą być uwzgadniane                z wydzierżawiającym na piśmie. Gmina nie będzie zwracać dzierżawcy żadnych kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu.
 
 Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 700zł + 23%VAT.
 Wadium wynosi  20% ceny wywoławczej tj. 140zł.
 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”.
 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym,                  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę   do pełnych dziesiątek złotych.
 
Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 20-go każdego miesiąca i będzie ulegał zmianie co roku począwszy od 01.01.2012r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów    i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.
 
Ustny nieograniczony przetarg odbędzie się 27 września 2011r. o godz. 10 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowy Dwór Gdański w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 23 września 2011r.
 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, najpóźniej trzeciego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 8 00 – 14 00 .
Dodatkowych informacji o przedmiocie licytacji oraz regulaminie przetargu udziela się          w pokoju Nr  23 Urzędu Miejskiego, tel. (055) 247 24 01 wew. 31.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.miastonowydwor.pl
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (23 sierpnia 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (23 sierpnia 2011, 13:39:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2054