Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg do mieszkańców budynków oznaczonych numerami od 1 do 10 przy ulicy Łąkowej w Kmiecinie, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg do mieszkańców budynków oznaczonych numerami od 1 do 10 przy ulicy Łąkowej w Kmiecinie, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 47/40 o pow. 0,0525 ha położonej w miejscowości Kmiecin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00000584/3, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący w/w nieruchomość stanowi „tereny ogrodów działkowych i sadów”. Na nieruchomość był ogłoszony przetarg na dzień 30.08.2011r. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
W przetargu mogą brać udział  mieszkańcy budynków oznaczonych numerami od 1 do 10 przy ulicy Łąkowej w Kmiecinie.
 
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.
 
Cena wywoławcza 1.900,- zł.      Wadium 380,- zł.  
 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2011r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 31 października 2011r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 31 października 2011r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zaświadczenia o zameldowaniu oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (30 września 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (30 września 2011, 15:09:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665