Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański:
1. Działka Nr 481/5 o pow. 0,0417 ha położona przy ulicy Kopernika 7 w Nowym Dworze Gdańskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00054517/6, zabudowana drewnianym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki zgodnie z ekspertyzą techniczną.
                               Cena wywoławcza 80.000 zł     Wadium 16.000 zł

2. Działka Nr  471 o  pow.  0,0338 ha  położona przy ulicy Kopernika 8 w Nowym Dworze Gdańskim,  dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00054416/8, zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz murowanym budynkiem garażowo-gospodarczym. Oba budynki przeznaczone są do rozbiórki zgodnie z ekspertyzą techniczną.
    
                                               Cena wywoławcza 80.000 zł     Wadium 16.000 zł

Sprzedaż  nieruchomości opisanych w punkcie 1 i 2 jest zwolniona z  podatku  VAT na podst. Art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a  ustawy o podatku od   towarów i usług (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r.  Nr 177  poz. 1054 z późn.zm.).
Nieruchomości sprzedaje   się   na   cele  zgodne   z   Planem  Zagospodarowania   Przestrzennego  Miasta. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomości objęte przetargiem określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. Nieruchomości wolne są od obciążeń. Obiekty znajdujące się przy ulicy Kopernika 7 i 8 w Nowym Dworze Gdańskim nie figurują w rejestrze zabytków województwa pomorskiego. Budynki wpisane są do ewidencji zabytków, znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej „A”, ujętej
w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podlegają ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.)
Rozbiórka oraz zabudowa działek będzie możliwa po spełnieniu warunków konserwatorskich, które  stanowią, że „nowa zabudowa powinna odtwarzać kubaturę i bryłę istniejących budynków, nowa zabudowa powinna wykorzystywać tradycyjne materiały, elementy architektoniczne i kolorystykę”.
Wytyczne konserwatorskie:
-budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy jednokondygnacyjny z poddaszem  
 użytkowym,
-jeżeli usługa będzie projektowana w parterze budynku-nie projektować witryn i przeszkleń,
-zachować charakter budynków mieszkalnych,
-odtworzyć kąt nachylenia dachów i pokrycie dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym,
-w poddaszach dopuszczalne facjaty,
-odtworzyć gabaryty i proporcje budynków,
-projektować tradycyjną rytmikę otworów okiennych,
-sytuować budynek na działce jak najbliżej jego obecnej lokalizacji i orientacji.
Powyższe wytyczne mogą zostać zgodnie z żądaniem strony, jedynie uściślone.

Termin rozbiórki budynków znajdujących się na działkach ustala się na okres 6 miesięcy, a termin zabudowy działek ustala się na okres 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, z zastosowaniem przepisów  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 243  poz. 1623
z późn.zm).
Zastrzega się prawo odkupu nieruchomości przez Gminę, za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy w przypadku:
-niezabudowania działek w terminie trzech lat od daty zawarcia aktu notarialnego,
-oddania nieruchomości na rzecz osób trzecich w jakiejkolwiek formie,
-zamiaru sprzedaży nieruchomości lub przeniesienia prawa własności w jakiejkolwiek formie.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2012r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 13 lutego 2012r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl
Nowy Dwór Gdański,2012-01-03
    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (3 stycznia 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (18 stycznia 2012, 09:04:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1689