Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg do dystrybutorów gazu ziemnego, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 54/3 o pow. 0,0143 ha

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg do dystrybutorów gazu ziemnego, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 54/3 o pow. 0,0143 ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00046270/3,w celu wybudowania na niej stacji gazowej średniego ciśnienia.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący w/w nieruchomość  stanowi  „teren  zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej  lub  usługowej - szkoła  oraz w części teren ulicy lokalnej”.   
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Zastrzega się prawo odkupu nieruchomości przez Gminę, za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy w przypadku niewybudowania na działce stacji gazowej średniego ciśnienia w terminie dwóch lat od daty zawarcia aktu notarialnego (zgodnie z art. 594 § 1 Kodeksu Cywilnego).
W przetargu mogą brać udział  podmioty zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego.
Posadowienie w obrębie czynnego Gimnazjum i pobliskich budynków mieszkalnych stacji gazowej średniego ciśnienia jest zgodne z Polskimi Normami i przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 907 poz. 1055).
Działka przeznaczona pod budowę stacji gazowej średniego ciśnienia po podpisaniu aktu notarialnego musi zostać ogrodzona ogrodzeniem o wysokości 1,80 m w sposób uniemożliwiający wstęp na działkę osób trzecich oraz manipulowanie przez osoby nieuprawnione tymi urządzeniami. Dostęp na teren działki został urządzony z ulicy Szkolnej bez konieczności korzystania w trakcie eksploatacji stacji z ogrodzonego terenu Gimnazjum.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.
Cena wywoławcza 13.320,- zł.      Wadium 2.664,- zł.   
Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2012r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 27 lutego 2012r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 27 lutego 2012r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (30 stycznia 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (30 stycznia 2012, 14:40:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1746