Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugie rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 47/40 o pow. 0,0525 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kmiecin,


drugie rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 47/40 o pow. 0,0525 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kmiecin, stanowiącej  własność  Miasta  i   Gminy  Nowy  Dwór  Gdański,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym
w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00000584/3, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący w/w nieruchomość stanowi „tereny ogrodów działkowych i sadów”.
Ograniczenie rokowań polega na dopuszczeniu do rokowań mieszkańców budynków oznaczonych numerami od 1 do 10 przy ulicy Łąkowej w Kmiecinie.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone były dwa przetargi: na dzień 30.08.2011r.
 i 8.11.2011r. oraz rokowania na dzień 12.01.2012r.
Cena wywoławcza 1.900,- zł.      Zaliczka 380,- zł.   
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Rokowania odbędą się w dniu 4 kwietnia 2012r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 28 marca 2012r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 28 marca 2012r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki Nr ……..”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (numer działki i miejscowość);
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez 
  zastrzeżeń.
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe  ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 4 kwietnia 2012r. po części niejawnej rokowań.
Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (24 lutego 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (24 lutego 2012, 14:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1830