Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański:1. Działka Nr 481/5 o pow. 0,0417 ha, 2. Działka Nr 471 o pow. 0,0338 ha


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 
ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański:
1. Działka Nr 481/5 o pow. 0,0417 ha położona przy ulicy Kopernika 7 w Nowym Dworze Gdańskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00054517/6, zabudowana drewnianym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki zgodnie z ekspertyzą techniczną.
                               Cena wywoławcza 60.000 zł     Zaliczka 12.000 zł
2. Działka Nr  471 o  pow.  0,0338 ha  położona przy ulicy Kopernika 8 w Nowym Dworze Gdańskim,  dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00054416/8, zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz murowanym budynkiem garażowo-gospodarczym. Oba budynki przeznaczone są do rozbiórki zgodnie z ekspertyzą techniczną.
                                               Cena wywoławcza 60.000 zł     Zaliczka 12.000 zł
Sprzedaż  nieruchomości opisanych w punkcie 1 i 2 jest zwolniona z  podatku  VAT na podst. Art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a  ustawy o podatku od   towarów i usług (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r.  Nr 177  poz. 1054 z późn.zm.).
Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były dwa przetargi: na dzień 16.02.2012r. i 25.04.2012r.
Nieruchomości sprzedaje   się   na   cele  zgodne   z   Planem  Zagospodarowania   Przestrzennego  Miasta. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomości objęte przetargiem określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. Obiekty znajdujące się przy ulicy Kopernika 7 i 8 w Nowym Dworze Gdańskim nie figurują w rejestrze zabytków województwa pomorskiego. Budynki wpisane są do ewidencji zabytków, znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej  „A”,  ujętej  w  zapisach  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
i podlegają ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.)
Rozbiórka oraz zabudowa działek będzie możliwa po spełnieniu wymogów zawartych w Ustawie
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawy prawo budowlane oraz po spełnieniu warunków konserwatorskich, które  stanowią, że „nowa zabudowa powinna odtwarzać kubaturę i bryłę istniejących budynków, nowa zabudowa powinna wykorzystywać tradycyjne materiały, elementy architektoniczne i kolorystykę”.
Wytyczne konserwatorskie:
-budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy jednokondygnacyjny z poddaszem 
 użytkowym,
-jeżeli usługa będzie projektowana w parterze budynku-nie projektować witryn i przeszkleń,
-zachować charakter budynków mieszkalnych,
-odtworzyć kąt nachylenia dachów i pokrycie dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym,
-w poddaszach dopuszczalne facjaty,
-odtworzyć gabaryty i proporcje budynków,
-projektować tradycyjną rytmikę otworów okiennych,
-sytuować budynek na działce jak najbliżej jego obecnej lokalizacji i orientacji.
Powyższe wytyczne mogą zostać zgodnie z żądaniem strony, jedynie uściślone.
 
Termin rozbiórki budynków znajdujących się na działkach ustala się na okres 6 miesięcy, a termin zabudowy działek ustala się na okres 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, z zastosowaniem przepisów  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 243  poz. 1623
z późn.zm).
Zastrzega się prawo odkupu nieruchomości przez Gminę, za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy w przypadku:
-niezabudowania działek w terminie trzech lat od daty zawarcia aktu notarialnego,
-oddania nieruchomości na rzecz osób trzecich w jakiejkolwiek formie,
-zamiaru sprzedaży nieruchomości lub przeniesienia prawa własności w jakiejkolwiek formie.
 
Rokowania odbędą się w dniu 26 czerwca 2012r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 19 czerwca 2012r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 19 czerwca 2012r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki Nr ……..”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (numer działki i adres nieruchomości);
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez 
  zastrzeżeń
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe  ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 26 czerwca 2012r. po części niejawnej rokowań.
Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (22 maja 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (22 maja 2012, 15:19:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2238