Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza czwarte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oznaczonych geodezyjnie jako działki:


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 
ogłasza czwarte r o k o w a n i a   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oznaczonych geodezyjnie jako działki:
1. Nr 215/8 o pow.0,4845 ha położonej wWiercinach – księga wieczysta   GD2M/00040125/0.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       rolny – pozostały”.
    Cena wywoławcza 19.000 zł      Zaliczka 3.800 zł
2. Nr 168/1 o pow.0,5200 ha położonej w Stobnie – księga wieczysta   GD2M/00058359/8.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       rolny – pozostały”.
    Cena wywoławcza 18.519 zł      Zaliczka 3.703,80 zł
3.Nr 162 o pow.0,0900 ha położonej w miejscowości Marynowy - księga wieczysta
     GD2M/00055496/9.
     W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
        zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
    Cena wywoławcza 27.000 zł    Zaliczka 5.400 zł
    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
4. Nr 126 o pow. 0,0900 ha położonej w miejscowości Marynowy - księga wieczysta
      GD2M/00042439/8.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
    Cena wywoławcza 28.000 zł    Zaliczka 5.600 zł
    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
5. Nr 53/15 o pow. 0,0742 ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bursztynowej–
    księga wieczysta GD2M/00041999/4.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 400-1000 m2”.
    Cena wywoławcza 93.000 zł     Zaliczka 18.600 zł
     Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
6. Nr 425/3 o pow. 0,0892 ha i Nr 425/5 o pow. 0,0079 ha położonych w miejscowości Marzęcino-
     księga wieczysta GD2M/00057740/9.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działki stanowią 
    „teren  zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
     Cena wywoławcza 30.000 zł     Zaliczka 6.000 zł
     Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
Działki sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na działki nr 215/8, nr 168/1 ogłaszane były przetargi na dzień 22.03.2011r., 30.08.2011r. i 8.11.2011r. oraz rokowania na dzień 12.01.2012r., 04.04.2012r. i 26.06.2012r.
Na działki nr 162, nr 126, nr 53/15, nr 425/3 i 425/5 ogłaszane były  przetargi na dzień 30.08.2011r.
i 8.11.2011r. oraz rokowania na dzień 12.01.2012r., 04.04.2012r. i 26.06.2012r.
 
Rokowania odbędą się w dniu 8 sierpnia 2012r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2012r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
 
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 1 sierpnia 2012r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki Nr ……..”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (numer działki i miejscowość);
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez 
  zastrzeżeń.
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe  ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 1 sierpnia 2012r. po części niejawnej rokowań.
Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl
 
Nowy Dwór Gdański,2012-06-28

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (28 czerwca 2012)
Opublikował: Monika Błaszczyk (28 czerwca 2012, 11:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2130