Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż garażu oznaczonego numerem 7 o powierzchni użytkowej 21,61 m2 położonego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dworcowej


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż garażu oznaczonego numerem 7 o powierzchni użytkowej 21,61 m2  położonego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dworcowej 13-17 wraz
z udziałem wynoszącym 0,106 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę Nr 642/4
o powierzchni 607 m2 , dla której w Sądzie Rejonowym  w  Malborku – IX  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00001856/8.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomość określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”.
 
     Cena wywoławcza 20.000 zł     Wadium 4.000 zł
 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054
z późn.zm.).
Nieruchomość  sprzedaje   się   na   cele  zgodne   z   Planem  Zagospodarowania   Przestrzennego   Miasta. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2012r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 14 września 2012r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości
i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl
 
Nowy Dwór Gdański, 2012-08-09

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (9 sierpnia 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (13 sierpnia 2012, 13:32:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1589