Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sienkiewicza 17


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
ogłasza
pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sienkiewicza 17, stanowiącej działkę gruntu nr 766/19 o powierzchni 1972 m2 zabudowanej murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem oznaczonym numerem 1016, stanowiącym budynek zakładu opieki medycznej o powierzchni netto 1486,80 m2 (w tym 1077,40 m2 powierzchni użytkowej, 409,40 m2 powierzchni usługowej i ruchu), stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00054611/5.
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: kanalizacyjną, wodociągową, gazową, elektryczną, telekomunikacyjną oraz centralngo ogrzewania (ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni gazowo-olejowej, znajdującej się poza nieruchomością). Brak instalacji ciepłej wody użytkowej.
 
Budynek składa się w części z dwóch kondygnacji parteru i piętra,  a w części północnej oraz wschodniej z jednej kondygnacji. Budynek nie jest podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku. Fundamenty żelbetonowe. Ściany nadziemia-pustaki i cegła. Stropodach-murowany i wylewany, kryty papą termozgrzewalną. Schody wewnętrzne żelbetonowe. Lokalizacja budynku w centrum miasta, nieruchomość bardzo dobrze wyeksponowana, dojazd bardzo dobry. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowo-usługowa oraz obiekty użyteczności publicznej.
 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomość określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”.
Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
 
Część budynku o powierzchni 1366,70 m2 jest przedmiotem umowy najmu z DELTA ŻUŁAWY Spółka z o.o. zawartej na okres od 01.09.2015r. do 31.08.2017r. w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych. Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z najmu pomieszczeń przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw najemcy wynikających z umowy. W przypadku skorzystania przez Nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy najmu, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez DELTA ŻUŁAWY Spółka z o.o. i osoby trzecie jak i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy najmu.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług medycznych na powierzchni stanowiącej minimum 40% powierzchni użytkowej budynku przez okres 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego pod rygorem prawa odkupu  nieruchomości przez Gminę.
 
Cena wywoławcza 1.650.000,00 zł (w tym wartość gruntu 185.625,00 zł)             
Wadium 165.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.)
 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 12 stycznia 2017r.  Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem
o zbyciu nieruchomości i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
 
 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl  http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-11-02

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (2 listopada 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 14:55:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450