Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwsze rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 687/4 o powierzchni 0,0105 ha (B) położonej przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego  ogłasza
 
pierwsze rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 687/4 o powierzchni 0,0105 ha (B) położonej przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim,  stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00038983/5, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Na działce posadowiony jest słup linii nN, nad działką przebiega linia energetyczna. Działka nr 687/4 ze względu na swoją powierzchnię i wymiary nie może być zagospodarowana samodzielnie, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Rokowania są  ograniczone do właścicieli przyległych działek nr 687/1 i 671/1 położonych przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „T15-teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej”.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
W rokowaniach mogą brać udział właściciele przyległych działek nr 687/1 i 671/1 położonych
przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim.
Cena wywoławcza 11.400,00 zł.      Zaliczka 1.140,00 zł.  
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 12.07.2016r. i 3.10.2016r.
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. Warunkiem wzięcia udziału
w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 687/4 położonej przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu  rokowań.
- dokument potwierdzający własność działki nr 687/1 lub 671/1
 
 
 
 
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 15:01:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247