Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Orłowo przy ulicy Krótkiej 3


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Orłowo przy ulicy Krótkiej 3, obejmującej działkę ewidencyjną nr 132 o powierzchni 0,1200 ha.  W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem PsII-pastwiska trwałe. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym
w Malborku - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00050923/7. Zgodnie z Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 132 położoną w miejscowości Orłowo określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej
i usługowej”. Działka znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości Orłowo. Działka znajduje się w pierwszej linii zabudowy względem ulicy Krótkiej. W pobliżu znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko z placem zabaw. Działka nie jest uzbrojona. Sieć wodociągowa, telefonicza, energetyczna znajduje się w odległości około 50 m przy drodze powiatowej. Działka ma dość regularny prostokątny kształt, teren płaski, częściowo ogrodzony od zachodniej strony siatką na palikach metalowych. Wzdłuż północnej i zachodniej granicy zasadzone są drzewa.
Cena wywoławcza  55.000,00 zł      Zaliczka 5.500,00 zł
Do ceny sprzedaży osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres do 30.09.2017r.
Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy. W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawców jak i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie znajduje zastosowania art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 803 z późn.zm.).
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1985r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1205 z późn.zm.) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 16.02.2016r., 06.04.2016r., 24.05.2016r. i 26.08.2016r. oraz rokowania na dzień 11.10.2016r.
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040  w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 132 położonej w Orłowie”.
 
 
 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu rokowań.               
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 15:07:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289