Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Starocin gmina Nowy Dwór Gdański


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 
ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Starocin gmina Nowy Dwór Gdański, obejmującej działkę ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,0900 ha. W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem Bp-tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00048539/1. Zgodnie z Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański działka nr 114 położona
w obrębie miejscowości Starocin leży w terenach rolnych pozostałych.
Zgodnie z § 43 ust. 3 pkt 2 wyżej wymienionego planu na przedmiotowej działce dopuszcza się lokalizację nowych zagród dla gospodarstw rolnych o powierzchni 20 ha i ogrodniczych
o powierzchni minimum 5 ha.
Cena wywoławcza  25.000,00 zł      Zaliczka 2.500,00 zł
Do ceny sprzedaży osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Działka ma kształt nieregularny, teren płaski, częściowo od zachodniej strony działka ogrodzona jest murowanym ogrodzeniem, a częściowo siatką w metalowych przęsłach na palikach metalowych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, która jest prostopadłą do drogi powiatowej biegnącej do Marzęcina. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W pobliżu w drodze powiatowej biegnie sieć wodociągowa, sieć telefoniczna. Nad częścią działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna do 15 kV. Projekt budowy budynku mieszkalnego powinien zostać wykonany zgodnie z normami PN-75-E-05100-1:1998; PN-EN-50341-1:2001 oraz PN-EN-50423-1:2007, które określają wymagania dotyczące odległości elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
od innych linii , obiektów i urządzeń budowlanych. Normy te wskazują odległości pionowe od przewodów linii elektroenergetycznych (przewód goły) o napięciu wyższym niż 1 kV od budynków w przypadku skrzyżowania przy największym zwisie normalnym, które powinny wynosić co najmniej:
-10,6 m od łatwozapalnej czesci budynku;
- od 3 do 5 m od budynków z dachami trudnozapalnymi;
Odległość pozioma skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV
od budynku powinna wynosić co najmniej (przy płaskim układzie przewodów):
- 2,6 m od anten instalacji odgromowych
- 3,00 m od budynku
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 16.02.2016r., 06.04.2016r., 24.05.2016r. i 26.08.2016r. oraz rokowania na dzień 11.10.2016r.
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 114 położonej w Starocinie”.
 
   
 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba 
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu rokowań.               
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 15:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282