Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza piąte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 111, położonej w obrębie Solnica


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego  ogłasza
 
piąte r o k o w a n i a  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 111 o powierzchni 0,4700 ha (RII-0,4500 ha, W-0,0200 ha) położonej
w obrębie Solnica stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00044590/8, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej rokowania są ograniczone do właścicieli przyległych działek nr 110, 112/2, 112/1 i 109/2 położonych w obrębie Solnica.
 
Zgodnie  z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2016r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r.
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r. poz. 803). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.
o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący nieruchomość będącą przedmiotem rokowań stanowi „tereny rolne szczególnie chronione, tereny gruntów rolnych wyłączone z zabudowy, ciągi pieszo-rowerowe”. 
Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na okres
do 30.09.2017r.  Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających
z umowy dzierżawy. W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie
on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawcę jak i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy. Oprócz ww. umowy dzierżawy nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nie ma zastosowania art. 3 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 803 z późn.zm.). Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. W rokowaniach mogą brać udział właściciele przyległych działek nr 110, 112/2, 112/1 i 109/2   położonych w obrębie Solnica, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 2a ust. 1 i  2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
Cena wywoławcza 15.000,00 zł.     Zaliczka 1.500,00 zł.  
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).
 
Nieruchomość sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 03.09.2015r., 04.11.2015r. i 14.01.2016r. oraz rokowania na dzień 14.03.2016r., 24.05.2016r., 26.08.2016r. i 11.10.2016r.
 
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. Warunkiem wzięcia udziału
w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 111 położonej w Solnicy.”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba
  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- dokument stwierdzający własność działki nr 110 lub 112/2 lub 112/1 lub 109/2;
- dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego
   położonego na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański;
 - oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem
 lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie
  przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia
  nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem współwłaścicielem w części ułamkowej-
  należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem
  w przypadku współwłasności łącznej- należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych
   stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym
   posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3
  oraz art 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803 ze zm.) w związku
  z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U. z 2012
  poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność  rolniczą;   
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu rokowań.               
 
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.  Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 15:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253