Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza czwarte r o k o w a n i a na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jazowa


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza
 
czwarte  r o k o w a n i a  na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Jazowa, obejmującej działkę ewidencyjną nr 89/10 o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00000021/9.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 89/10 określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o prrzewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
 
Cena wywoławcza 10.000,00 zł     Zaliczka 1.000,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej biegnącej do sąsiadującej z działką przepompowni.
Działka jest w kształcie wydłużonego prostokąta, teren płaski, nieogrodzony. Działka jest zakrzewiona i zadrzewiona. Posiada dostęp do drogi gminnej.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 24.11.2015r. i 24.02.2016r. oraz rokowania na dzień 05.05.2016r., 12.07.2016r.i 3.10.2016r.
 
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 89/10 w Jazowej”.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba   prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji   działalności  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
   i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu  rokowań.
 
 
 
 
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 15:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264