Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza r o k o w a n i a ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Lubieszewo


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego  ogłasza
 
r o k o w a n i a  ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Lubieszewo, obejmującej działkę ewidencyjną nr 24/2 o powierzchni 1,3400 ha. W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem RII, RIIIb,PsII, W. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym
w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00043393/0.
 
Wybór formy rokowań jako rokowań ograniczonych jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2016r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r.
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r. poz. 803). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.
o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 24/2 określony jest jako „T3-tereny rolne szczególnie chronione”.
Przez teren działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia.
 
Cena wywoławcza  40.000,00 zł      Zaliczka 4.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).   
 
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Część działki nr 24/2 o pow. 0,4900 ha jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej
z osobą fizyczną na okres do 31.12.2017r. Z dniem podpisania aktu notarialnego pożytki
z dzierżawy nieruchomości przechodzą na nabywcę z zachowaniem dotychczasowych praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy. W przypadku skorzystania przez nabywcę nieruchomości z uprawnień przewidzianych w art. 678 kodeksu cywilnego i wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany do zapłaty Gminie Nowy Dwór Gdański kwoty stanowiącej równowartość szkody poniesionej przez dzierżawców jak i ewentualnego zadośćuczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy.
Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie znajduje zastosowania art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 803).
Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 14.01.2016r. i 15.03.2016r. oraz rokowania na dzień 24.05.2016r., 26.08.2016r. i 11.10.2016r.
Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. Warunkiem wzięcia udziału
w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r.
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 24/2 położonej w Lubieszewie.”
 
 
 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba  prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności 
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;
- dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego  położonego na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański;
- oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem współwłaścicielem w części ułamkowej-  należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem
  w przypadku współwłasności łącznej- należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych
   stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym   posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3   oraz art 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803 ze zm.) w związku  z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U. z 2012  poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność  rolniczą;   
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
   i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu  rokowań.               
 
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2016r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.  Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie
w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań
z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 15:21:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315