Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzeci ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 162 o powierzchni 0,0900 ha (RI) położonej w miejscowości Marynowy,

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
ogłasza trzeci ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 162 o powierzchni 0,0900 ha (RI) położonej w miejscowości Marynowy, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym
w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00055496/9, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Działka jest nieuzbrojona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej ulicę Nowodworską, tj. działki nr 79, której właścicielem jest Skarb Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA, lecz nie posiada urządzonego zjazdu. GDDKiA w piśmie znak O.GD.Z-3.4241.127.2016.2017.AI z dnia 09.01.2017 wskazała inne sposoby obsługi komunikacyjnej działki nr 162, niż zjazd bezpośredni z drogi krajowej, między innymi zjazd na działki sąsiednie lub ustanowienie stosownych służebności drogowych, ewentualnie przesunięcie któregoś z istniejących zjazdów z drogi krajowej nr 55 tak, aby funkcjonował on jako zjazd wspólny do dwóch działek, co wymagałoby uzyskania od GDDKiA zezwolenia na lokalizację zjazdu w nowym miejscu, z jednoczesną likwidacją dotychczasowego zjazdu. Dopuszczenie nowego zjazdu bezpośredniego z drogi krajowej nr 55 do działki na 162 oznaczałoby naruszenie przepisu i wymogu związanego z klasą drogi, powodujące wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mając na uwadze wyżej opisane okoliczności, wskazujące na trudności w uzyskaniu bezpośredniego zjazdu z działki nr 162 na drogę publiczną, jak również trudności związane z ustanowieniem stosownych służebności drogowych sugerowanych przez GDDKiA, przetarg ograniczony jest
do właścicicieli  przyległych działek nr 165/2, 161, 163, 164, 159/2 i 79 położonych w miejscowości Marynowy.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „teren zabudowy skupionej o przewadze funkji mieszkalnej i usługowej”. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. W przetargu mogą brać udział właściciele przyległych działek nr 165/2, 161, 163, 164, 159/2 i 79 położonych w obrębie Marynowy gmina Nowy Dwór Gdański.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1985r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 1205 z późn.zm.) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany
do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Cena wywoławcza 29.000,00 zł.      Wadium 2.900,00 zł.  
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego
w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2017r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 22 sierpnia 2017r.
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 dokumentu stwierdzającego własność działki nr 165/2 lub 161 lub 163 lub 164 lub 159/2 lub 79 oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z  2014r. oz. 1490 z późn.zm.).
Przed otwarciem przetargu każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
 
 
 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2017-07-24
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (28 lipca 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (28 lipca 2017, 14:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240