Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Osiedle nad Tugą

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
  
ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Osiedle nad Tugą, obejmującej działkę ewidencyjną nr 158/10 o powierzchni 0,0810 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00045109/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 158/10 określony jest jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach od 400 do 1000 m2”. 
Cena wywoławcza  50.000,00 zł    Zaliczka 5.000,00 zł 
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działkę sprzedaje się na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Na działce  znajduje się słup energetyczny z latarnią, nad działką przebiega linia energetyczna. Działka zadrzewiona i zakrzaczona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Przy działce przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa. Działka posiada dostęp do drogi gminnej. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były  przetargi na dzień 01.07.2016r., 03.10.2016r., 12.12.2016r., 06.03.2017r., 27.04.2017r. i 13.06.2017r. 
Rokowania odbędą się w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 12 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. 
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów
 w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2017r. 
Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o rokowaniach, warunków i przedmiotu rokowań, stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu rokowań, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 22 sierpnia 2017r.
do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 158/10 położonej w Nowym Dworze Gdańskim Osiedle Nad Tugą.” 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba  
  prawna lub inny podmiot; 
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności  
  gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego; 
- datę sporządzenia zgłoszenia; 
- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy; 
- kopię dowodu wpłaty zaliczki; 
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; 
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, warunkami
  i przedmiotem rokowań oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
-oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu
  rokowań.                
  
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 29 sierpnia 2017r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. 
  
  
  
  
  
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomość można oglądać od poniedziałku
do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju
Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl   http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. 
  
Nowy Dwór Gdański, 2017-07-24 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (28 lipca 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (28 lipca 2017, 15:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267