Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza siódmy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Lawendowej w Nowym Dworze Gdańskim

  
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
  
ogłasza siódmy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Lawendowej w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00043332/5 : 
1.   Nr 275/4      o pow. 997 m2       cena wywoławcza    85.850,- zł  wadium 17.170,- 
2.   Nr 275/5      o pow. 997 m2       cena wywoławcza    81.500,- zł  wadium 16.300,- 
3.   Nr 275/6      o pow. 998 m2      cena wywoławcza     81.600,- zł  wadium 16.320,- 
4.   Nr 275/7      o pow. 994 m2      cena wywoławcza     85.600,- zł  wadium 17.120,- 
5.   Nr 275/9      o pow. 992 m2      cena wywoławcza     85.400,- zł  wadium 17.080,- 
6.   Nr 275/18    o pow. 785 m2     cena wywoławcza     71.750,- zł  wadium 14.350,- 
7.   Nr 275/20    o pow. 680 m2      cena wywoławcza     62.600,- zł  wadium 12.520,- 
8.   Nr 275/21    o pow. 742 m2      cena wywoławcza     68.000,- zł  wadium 13.600,- 
9.   Nr 275/22    o pow. 926 m2    cena wywoławcza    84.000,-  zł wadium 16.800,- 
10. Nr 275/23    o pow. 890 m2       cena wywoławcza    80.850,- zł  wadium 16.170,- 
11. Nr 275/24    o pow. 858 m2       cena wywoławcza    78.100,- zł  wadium 15.620,- 
  
Do ceny sprzedaży kazdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
  
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren, na którym położone są nieruchomości objęte przetargiem określony jest jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach od 400 do 1000 m2”. Działki  sprzedaje   się   na cele  zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. Przy działkach przebiega sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz sieć energetyczna. W przypadku powstania infrastruktury drogowej Gmina może naliczyć opłatę adiacencką w terminie 3 lat od daty jej oddania do użytkowania.  Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. 
  
UWAGA: Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego wydaną w dniu 1.07.2012r. znak MW.M1-5040/M7/21/2012 oraz decyzją wydaną w dniu 6.02.2014r. znak  MW.M1-5040/M7/21/1/2012/2014,  nabywcy działek nr 275/4, 275/5, 275/6, 275/7
i 275/9 planujący roboty budowlane na ww. nieruchomościach w strefie 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi, zobowiązani są do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o zwolnienie z zakazów zawartych w art. 88n ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo  wodne ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn.zm.). Po uzyskaniu stosownej zgody w formie decyzji, na każdej z ww. działek
w strefie do 35,00 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi będzie również można zabudować teren poprzez budowę np. ogrodzeń poszczególnych działek, terenów utwardzonych, miejsc postojowych, miejsc na odpady bytowe, obiektów małej architektury czy innych obiektów nie połączonych trwale z gruntem. Decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania ww. robót. 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3. 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2017r. 
  
  
  
  
  
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) i szczegółowymi uwarunkowaniami co do wykonywania robót budowlanych przez inwestora zawartymi
w decyzjach Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1.07.2012r. znak
MW.M1-5040/M7/21/2012  i z dnia 6.02.2014r. znak MW.M1-5040/M7/21/1/2012/2014  oraz ich akceptacją. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca. 
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. 
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. 
  
  
Nowy Dwór Gdański, 2017-07-24 
  
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (28 lipca 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (28 lipca 2017, 15:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302