INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 ORAZ TRYBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM


Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór kandydatów na wyłonienie:
2 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz 2 ławników do Sądu Rejonowego w Malborku (w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).
Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2019 roku.

ŁAWNIKIEM MOŻE ZOSTAĆ WYBRANA OSOBA:
1) posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) w wieku od 30 do 70 lat,
3) nieskazitelnego charakteru,
4) zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub mieszkająca w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
7) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem nie może być osoba:
1) zatrudniona w sądach powszechnych lub innych sądach oraz w prokuraturze,
2) wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat, aplikant adwokacki,
5) radca prawny, aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusz służby więziennej,
9) radny gminy, powiatu, województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia,
• inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, w której dokonuje się wyboru.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim www.bip.miastonowydwor.pl w zakładce „ŁAWNICY”.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotycząca zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
      o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
     zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
     środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
     osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez:
-stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji dotyczące tej organizacji /opatrzony/e datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia/;
-obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszty opłat:
– koszty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika;
– koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji – ponosi Skarb Państwa.
Wyboru ławników dokonuje RADA MIEJSKA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM (najpóźniej do końca października 2019r.)
Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem dokumentów należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, I piętro w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019r.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 R.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miejską.
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  /-/   Wojciech Krawczykkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.doc (58kB) word

lista osob popierajacych 2020-2023.doc (63kB) word

osw-kandydata-przestepstwo.doc (27kB) word

osw-kandydata-wladza-rodzicielska.doc (26kB) word


metryczka


Wytworzył: Wojciech Krawczyk (21 maja 2019)
Opublikował: Paweł Główczewski (21 maja 2019, 11:57:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385