Rejestry

                                                Rejestry, ewidencje i archiwa
 
Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek kwalifikowania i gromadzenia akt w określony, jednolity sposób. Określają również obowiązek prowadzenia rejestrów i ewidencji. Prowadzenie innych rejestrów i ewidencji porządkuje jednorodne sprawy masowo napływające do urzędu i pozwala na gromadzenie informacji w sposób uporządkowany.
W archiwach gromadzone są materiały archiwalne oraz dokumentacja niearchiwalna. Do materiałów archiwalnych zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną. Dokumentację niearchiwalną stanowią dokumenty mające czasowo znaczenie praktyczne. Przechowywane są w archiwum zakładowym przez czas określony obowiązującymi przepisami.
Poszczególne referaty urzędu prowadzą ewidencje, rejestry i archiwum zgodnie ze swoim zakresem rzeczowym, w tym w szczególności:
 
Referat Administracji i Spraw Społecznych
·        rejestr zaświadczeń w sprawie dochodu z gospodarstwa,
·        rejestr o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
·        rejestr zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działki w miejscowym planie                               zagospodarowania przestrzennego,
·        rejestr zaświadczeń w sprawach innych (wielkość posiadanego gospodarstwa, opłacanie            składek na fundusz emerytalny rolników),
·        rejestr zawiadomień, przekazania podań zgodnie z właściwością,
·        rejestr oświadczeń nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa,
·        rejestr zeznań świadków,
·        rejestr wywieszanych ogłoszeń własnych i obcych,
·        rejestr zarządzeń burmistrza,
·        rejestr aktów wewnętrznych,
·        rejestr skarg i wniosków,
·        archiwum zakładowe,
·        rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej,
·        rejestr kancelaryjny
·        ewidencja ds. wyborów organów samorządu terytorialnego i jednostek pomocniczych                gminy
·        rejestr Placówek Oświatowych,
·        rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy          Nowy Dwór Gdański
·        rejestrowanie uprawnień w rejestrze działalności regulowanej,
·        rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ze spożyciem poza miejscem            sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
·        ewidencja zezwoleń na organizowanie imprez masowych i imprez artystyczno                    -rozrywkowych,
·        ewidencjonowanie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności                 Gospodarczej,
·        rejestr - awans zawodowy nauczycieli,
·        rejestr - obowiązek nauki i szkolny,
·        rejestr świadczeń osobistych-rzeczowych na rzecz obrony,
·        rejestr przedpoborowych,
·        rejestr poborowych,
·        rejestr poświadczeń bezpieczeństwa,
·        rejestr zestawu zadań OC

Referat Strategii i Rozwoju
·        rejestr zamówień publicznych MiG Nowy Dwór Gdański

Urząd  Stanu Cywilnego 
·        rejestr stanu cywilnego, w nim rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
·        rejestr uznań,
·        rejestr dowodów osobistych,
·        rejestr PESEL,
·        rejestr mieszkańców,
·       rejestr zamieszkania cudzoziemców,

Referat Infrastruktury i Środowiska
·        rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
·        ewidencja dóbr kultury  nie wpisanych do rejestru zabytków,
·        ewidencja obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
·        rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
·        ewidencja dróg i obiektów mostowych,
·        Zestawienie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych
·        rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
·        ewidencja wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
·        ewidencja zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
·        rejestr decyzji-kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
·        ewidencja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu            osób taksówką,

Referat Majątku Komunalnego
·        rejestr zwrotów podatku akcyzowego,
·        rejestr dzierżawców i najemców,
·        rejestr sprzedanych nieruchomości,
·        rejestr sprzedanych lokali,
·        rejestr użytkowników wieczystych,
·        rejestr podziałów i rozgraniczeń geodezyjnych,
·        rejestr służebności i opłat adiacenckich,

Referat Podatków i Opłat
·        ewidencja podatników,
·        rejestr zwolnień 5-letnich z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa                     rolnego,
·        rejestr ulg inwestycyjnych,
·        rejestr ulg żołnierskich,
·        rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, osób fizycznych i prawnych,
·        rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego osób
         fizycznych  i prawnych,
·        rejestr mandatów karno-kredytowych,
·        rejestr przypisów i odpisów w podatku rolnym i od nieruchomości,
·        ewidencje nieruchomości, gruntów rolnych,
·        ewidencja środków trwałych

Referat Budżetu
·        ewidencja wartości majątku gminy

Główny Specjalista ds. Kadr i Obsługi Organów Gminy
·        rejestr uchwał rady,
·        rejestr interpelacji i wniosków radnych,
·        ewidencja oświadczeń majątkowych,
·        ewidencja komisji i zespołów ,
·        rejestr uchwał ogłaszanych w dzienniku urzędowym,
·        rejestr działalności organów gminy,
·        rejestr uchwał wysyłanych do nadzoru,
·        rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

metryczka


Wytworzył: administrator (29 stycznia 2008)
Opublikował: Tomasz Rudziński (29 stycznia 2008, 14:41:58)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (28 września 2020, 14:47:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20804