Wzory urzędowych formularzy o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
Druk PPF.pdf (1143kB) pdf
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
Druk PPPr.pdf (991kB) pdf

Karty usług


Referat Nazwa usługi Karta Informacyjna Wniosek / druk do pobrania

Referat Organizacji Promocji i Rozwoju


OPR ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM   OR1 (106kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH   OR2 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O KWOCIE PRODUKCJI MLEKA   OR3 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI   OR4 (106kB) pdf   Podanie (30kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI/EK W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   OR5 (105kB) pdf   Podanie (26kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH   OR6 (105kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH   OR7 (106kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :   OR8 (105kB) pdf
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY
SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY

Referat Spraw Społecznych


 RSS PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH   OKSiZ1 (109kB) pdf Wniosek (94kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS PRZYZNAWANIE ZASIŁKÓW SZKOLNYCH   OKSiZ2 (109kB) pdf Wniosek (44kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ3 (106kB) pdf Wniosek (36kB) word
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ4 (106kB) pdf Zawiadomienie (22kB) word
RSS
DODATKI MIESZKANIOWE{GM4}{GM44}
RSSDODATEK ENERGETYCZNY
katalog usług dodatek energetyczny.pdf (743kB) pdf
{gm55}

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

RSS
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ DG1 (82kB) word
RSS
ZORGANIZOWANIE IMPREZY
ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ
DG2 (76kB) word
RSS
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DG3 (79kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  DG4 (82kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
DG4a (75kB) word

RSS
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM DG5 (78kB) word
RSS
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

DG7 (71kB) word www.ceidg.gov.pl

WNIOSEK/ZMIANA* o udzielenie  licencji na wykonywanie  transportu drogowego taksówką

DG8 (94kB) word

Referat Majątku Komunalnego


MK SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GM1 (63kB) word wniosek (29kB) word
MK
UMORZENIE ORAZ ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI         
Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE  
GM2 (62kB) word Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr1).doc (50kB) word
Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr2).doc (34kB) word
MK
WYNAJMOWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI GM3 (64kB) word wniosek (38kB) word
MK
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ1 (107kB) pdf Wniosek (38kB) word
MK
PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO {GMK2} Wniosek (36kB) word
MK
PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI  GMKRiOŚ3 (108kB) pdf Wniosek (35kB) word
MK
SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ4 (112kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
NADANIE I ZMIANA NAZWY ULICY LUB PLACU
PUBLICZNEGO
GMKRiOŚ5 (92kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI LUB BUDYNKOWI GMKRiOŚ6 (93kB) pdf Wniosek (43kB) word
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE PRZETARGU GMKRiOŚ7 (117kB) pdf
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ GMKRiOŚ8 (121kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
PRZEKSZATŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI GMKRiOŚ9 (71kB) pdf Wniosek (65kB) word
MK
PRZEDŁUŻENIE LUB ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY LUB NAJMU NIERUCHOMOSCI GMINY  GMKRiOŚ11 (113kB) pdf Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości.doc (32kB) word
MK
UZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DZIERŻAWĘ LUB NAJEM GMKRiOŚ12 (107kB) pdf Wniosek (29kB) word
MK
ODSZKODOWANIA ZA GRUNT ZWIĄZANY Z JEGO PRZEZNACZENIEM W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMKRiOŚ13 (95kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK
UZYSKANIE ZGODY DO DYSPONOWANIA TERENEM GMINNYM NA CELE BUDOWLANE GMKRiOŚ14 (93kB) pdf Wniosek (35kB) word

Referat Infrastruktury i Środowiska


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta inf oraz wniosek (47kB) word

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW GMKRiOŚ25 (123kB) pdf wniosek drzewa 2015.pdf (373kB) pdf
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ GMKRiOŚ26 (118kB) pdf Wniosek (21kB) word
UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKTACH
I NIERUCHOMOŚCIACH GMINY
GMKRiOŚ27 (115kB) pdf Wniosek (29kB) word
Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia
GMKRiOŚ28 (121kB) pdf
Wniosek (28kB) word

URZĄD STANU CYWILNEGO


USC
Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
wniosek Nadanie Medali ....doc (21kB) plik
USC
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Skrócenie miesięcznego terminu ....doc (16kB) plik
USCWpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP

Wpisanie wyroku rozwodowego.doc (17kB) plik
USCUstalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa

wniosek ust. i odt. treści aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa.doc (27kB) plik
wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu usc 4.1.doc (16kB) plik
wniosek o ustalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia usc 4.2.doc (21kB) plik
USCWpisanie treści zagranicznego aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego

wniosek wp. treści zagranicznego aktu urodzenia, aktu zgony, aktu małżeństwa ....doc (26kB) plik
wniosek o wpisanie treści zagranicznego aktu urodzenia usc 5.1.doc (25kB) plik
wniosek o wpisanie treści zagranicznego aktu zgonu usc 5.2.doc (25kB) plik
USCZmiana nazwiska/imienia

wniosek zmiana nazwiskaimienia.doc (14kB) plik
USCWydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

wniosek o wydanie zaświadczenia.doc (19kB) plik
USCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

wniosek sprostowanie oczywistego błędu ....doc (18kB) plik
USCUzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

wniosek uzupełnienie treści aktu ....doc (15kB) plik
USCWydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów

Podanie o wydanie odpisu.pdf (323kB) pdf

EWIDENCJA LUDNOŚCI


USCZameldowanie na pobyt stały

zgłoszenie pobytu stałego.pdf (67kB) pdf
pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCWymeldowanie z pobytu stałego

zgłoszenie wymeldowania.pdf (63kB) pdf
pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCZameldowanie na pobyt czasowy

zameldowanie na pobyt czasowy.pdf (287kB) pdf
pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCWymeldowanie z pobytu czasowego

wymeldowanie z pobytu czasowego.pdf (66kB) pdf
USCZgłoszenie wyjazdu poza granice RP

zgłoszenie wyjazdu.pdf (71kB) pdf
USCZgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice RP

zgłoszenie powrotu.pdf (70kB) pdf
USCZaświdczenie z ewidencji ludności zawierające opis danych wnioskodawcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc (23kB) plik
pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCZameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną

wniosek o zameldowanie.doc (21kB) plik
USCWymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną

Wniosek o wymeldowanie.doc (21kB) plik
USCUdostępnienie danych z ewidencji ludności

wniosek o udostępnienie.pdf (648kB) pdf
USCWniosek o nadaniu numeru PESEL

Wniosek PESEL.pdf (96kB) pdf

USC
Karta dużej rodziny

wniosek o przyznanie karty dużej rodziny 12ewid.pdf (107kB) pdf
zgoda na wykorzystanie numeru telefonu ewid 12.1.odt (16kB) plik
oświadczenie rodzica ewid. 12.2.pdf (153kB) pdf
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki ewid. 12.3.pdf (163kB) pdf

DOWODY OSOBISTE


USC
Wydanie Dowodu Osobistego

wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (731kB) pdf
USC
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (489kB) pdf

Referat Infrastruktury i ŚrodowiskaWypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
ITiGK1 (98kB) pdf
Wniosek (36kB) word

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
ITiGK2 (108kB) pdf
Wniosek (49kB) word


Wytworzył: Administrator (23 lutego 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (23 lutego 2011, 08:13:37)

Ostatnia zmiana: Ewelina Malinowska (23 listopada 2015, 09:09:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij