Wzory urzędowych formularzy o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
ppf.pdf (2320kB) pdf
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
Druk PPPr.pdf (991kB) pdf

klauzula informacyjna dowody.pdf (137kB) pdf

Klauzula Ewidencja Ludności (123kB) pdf

klauzula inofrmacyjna usc oraz zmiana imienia i nazwiska.pdf (145kB) pdf

Karty usług


Referat Nazwa usługi Karta Informacyjna Wniosek / druk do pobrania

Referat Organizacji Promocji i Rozwoju


OPR ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM   OR1 (106kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH   OR2 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O KWOCIE PRODUKCJI MLEKA   OR3 (104kB) pdf   Podanie (24kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI   OR4 (106kB) pdf   Podanie (31kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI/EK W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   OR5 (105kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH   OR6 (106kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH   OR7 (106kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :   OR8 (105kB) pdf
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY
SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY

Referat Spraw Społecznych


 RSS PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH   OKSiZ1 (109kB) pdf Wniosek (94kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS PRZYZNAWANIE ZASIŁKÓW SZKOLNYCH   OKSiZ2 (109kB) pdf Wniosek (44kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   Karta informacyjna- dofinansowanie ksoztów kształcenia młodocianych pracowników.pdf (300kB) pdf oświadczenia.zip (270kB) zip
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ4 (106kB) pdf Zawiadomienie (22kB) word

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

RSS
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ DG1 (82kB) word
RSS
ZORGANIZOWANIE IMPREZY
ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ
DG2 (76kB) word
RSS
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DG3 (79kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  DG4 (82kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
DG4a (75kB) word

RSS
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM DG5 (78kB) word
RSS
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

DG7 (71kB) word www.ceidg.gov.pl

WNIOSEK/ZMIANA* o udzielenie  licencji na wykonywanie  transportu drogowego taksówką

DG8 (94kB) word

Referat Majątku Komunalnego


MK SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GM1 (63kB) word druk -wniosek o sprzedaż.doc (29kB) word
MK
UMORZENIE ORAZ ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI         
Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE  
GM2 (62kB) word Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr1).doc (50kB) word
Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr2).doc (34kB) word
MK
WYNAJMOWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI GM3 (64kB) word wniosek (38kB) word
MK
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ1 (107kB) pdf Wniosek (38kB) word
MK
PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO {GMK2} Wniosek (36kB) word
MK
PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI  GMKRiOŚ3 (108kB) pdf Wniosek (35kB) word
MK
SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ4 (112kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
NADANIE I ZMIANA NAZWY ULICY LUB PLACU
PUBLICZNEGO
GMKRiOŚ5 (92kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI LUB BUDYNKOWI GMKRiOŚ6 (93kB) pdf Wniosek (47kB) plik
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE PRZETARGU GMKRiOŚ7 (117kB) pdf
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ GMKRiOŚ8 (121kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
PRZEKSZATŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI GMKRiOŚ9 (71kB) pdf Wniosek (65kB) word
MK
PRZEDŁUŻENIE LUB ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY LUB NAJMU NIERUCHOMOSCI GMINY  GMKRiOŚ11 (113kB) pdf Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości.doc (32kB) word
MK
UZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DZIERŻAWĘ LUB NAJEM GMKRiOŚ12 (107kB) pdf Wniosek (29kB) word
MK
ODSZKODOWANIA ZA GRUNT ZWIĄZANY Z JEGO PRZEZNACZENIEM W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMKRiOŚ13 (95kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK
UZYSKANIE ZGODY DO DYSPONOWANIA TERENEM GMINNYM NA CELE BUDOWLANE GMKRiOŚ14 (93kB) pdf Wniosek (35kB) word
MK
WNIOSEK O PRZYZNANIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ LUB ZABUDOWANEJ NA CELE MIESZKANIOWE
karta usług - wniosek o przyznanie bonifikaty.doc (71kB) word
wniosek o przyznanie bonifikaty.doc (48kB) word

Referat Infrastruktury i Środowiska


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia KIP_2017.doc (39kB) word wniosek DS.docx (47kB) word

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW GMKRiOŚ25 (123kB) pdf wniosek drzewa 2015.pdf (373kB) pdf
wniosek drzewa.docx (25kB) word
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ GMKRiOŚ26 (118kB) pdf wniosek-psy agresywne.doc (34kB) word
UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKTACH
I NIERUCHOMOŚCIACH GMINY
GMKRiOŚ27 (115kB) pdf Wniosek (29kB) word
Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia
GMKRiOŚ28 (121kB) pdf
Wniosek (28kB) word

URZĄD STANU CYWILNEGO


USC
Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie usc.01 Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)(1).pdf (382kB) pdf
wniosek Nadanie Medali ....doc (21kB) plik
USC
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego usc.02 Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.pdf (439kB) pdf
Skrócenie miesięcznego terminu ....doc (16kB) plik
USCWpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP
usc.03 Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE).pdf (369kB) pdf
Wpisanie wyroku rozwodowego.doc (17kB) plik
USCUstalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa
04 odtworzenie aktu.pdf (386kB) pdf
wniosek ust. i odt. treści aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa.doc (27kB) plik
wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu usc 4.1.doc (16kB) plik
wniosek o ustalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia usc 4.2.doc (21kB) plik
USCWpisanie treści zagranicznego aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego
usc.05 wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.pdf (439kB) pdf
wniosek wp. treści zagranicznego aktu urodzenia, aktu zgony, aktu małżeństwa ....doc (26kB) plik
wniosek o wpisanie treści zagranicznego aktu urodzenia usc 5.1.doc (25kB) plik
wniosek o wpisanie treści zagranicznego aktu zgonu usc 5.2.doc (25kB) plik
USCZmiana nazwiska/imienia
usc.06 Zmiana imienia i nazwiska.pdf (387kB) pdf
wniosek zmiana nazwiskaimienia.doc (14kB) plik
USCWydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
usc.07 Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.pdf (402kB) pdf
wniosek o wydanie zaświadczenia.doc (19kB) plik
USCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
usc 08 .Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.pdf (439kB) pdf
wniosek sprostowanie oczywistego błędu ....doc (18kB) plik
USCUzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
elud.09 Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej.pdf (325kB) pdf
wniosek uzupełnienie treści aktu ....doc (15kB) plik
USCWydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów
usc.10 Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego lub zaświadczenia.pdf (402kB) pdf
Wniosek o odpis stanu cywilnego11.pdf (235kB) pdf
USC
Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
usc.11 Nadanie dziecku nazwiska męża matki.pdf (383kB) pdf

USC
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
usc.12 oświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf (374kB) pdf

USC
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
usc.13 Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka.pdf (462kB) pdf

USC
Zawieranie związku małżeńskiego
usc 14.przyjmowanie ośw. o wstąp. w związek małżeński w formie uroczystej.pdf (424kB) pdf

USCWniosek o dopisanie do spisu wyborców - czasowe przebywanie
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - czasowe przebywanie.pdf (190kB) pdf

EWIDENCJA LUDNOŚCI


USCZameldowanie na pobyt stały
elud.01 Zameldowanie na pobyt stały.pdf (326kB) pdf
Zgłoszenie pobytu stałego.pdf (178kB) pdf

pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCWymeldowanie z pobytu stałego
elud.02Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf (328kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (133kB) pdf

pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCZameldowanie na pobyt czasowy
elud.03 Zameldowanie na pobyt czasowy.pdf (325kB) pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (137kB) pdf

pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCWymeldowanie z pobytu czasowego
elud04Wymeldowanie z pobytu czasowego.pdf (328kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (137kB) pdf
USCZgłoszenie wyjazdu poza granice RP
elud.05 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.pdf (339kB) pdf
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.pdf (142kB) pdf
USCZgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice RP
elud.06 Zgłoszenie powrotu z granicy.pdf (409kB) pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajace dłużej niz 6 miesięcy.pdf (139kB) pdf
USCZaświadczenie z ewidencji ludności zawierające opis danych wnioskodawcy
elud.07 Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.pdf (330kB) pdf
Wniosek o zaświadczenie z rejestru mieszkańców.pdf (216kB) pdf
pełnomocnictwo ewid. 1,2,3,1,7.odt (20kB) plik
USCZameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną
elud. 08 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.pdf (336kB) pdf
wniosek o zameldowanie.doc (21kB) plik
USCWymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną
elud.09 Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej.pdf (325kB) pdf
Wniosek o wymeldowanie.doc (21kB) plik
USCUdostępnienie danych z ewidencji ludności
elud.10 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.pdf (343kB) pdf
wniosek o udostępnienie.pdf (648kB) pdf
USCWniosek o nadaniu numeru PESEL
elud. nadanie numeru PESEL.pdf (390kB) pdf
Wniosek PESEL.pdf (96kB) pdf

USC
Karta dużej rodziny
elud. 12 Karta Duzej Rodziny.pdf (390kB) pdf
wniosek o przyznanie karty dużej rodziny 12ewid.pdf (107kB) pdf

zgoda na wykorzystanie numeru telefonu ewid 12.1.odt (16kB) plik

oświadczenie rodzica ewid. 12.2.pdf (153kB) pdf

oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki ewid. 12.3.pdf (163kB) pdf

DOWODY OSOBISTE


USC
Wydanie Dowodu Osobistego
dowód osobisty (002).doc (82kB) plik Wniosek o wydanie dodowu osobistego.pdf (144kB) pdf
USC
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
unieważnienie.doc (73kB) plik Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (807kB) pdf

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf (68kB) pdf

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf (72kB) pdf

Referat Infrastruktury i ŚrodowiskaWypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
ITiGK1 (98kB) pdf
Wniosek (36kB) word

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
ITiGK2 (108kB) pdf
Wniosek (49kB) word

Referat Budżetu i Księgowości

BKWzór wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
wzór wniosku.docx (15kB) wordmetryczka


Wytworzył: Administrator (23 lutego 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (23 lutego 2011, 08:13:37)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (15 września 2020, 10:57:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22613