Wzory urzędowych formularzy o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
Druk PPF.pdf (1143kB) pdf
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
Druk PPPr.pdf (991kB) pdf

Karty usług


Referat Nazwa usługi Karta Informacyjna Wniosek / druk do pobrania

Referat Organizacji Promocji i Rozwoju


OPR ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM   OR1 (106kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH   OR2 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O KWOCIE PRODUKCJI MLEKA   OR3 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI   OR4 (106kB) pdf   Podanie (30kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI/EK W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   OR5 (105kB) pdf   Podanie (26kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH   OR6 (105kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH   OR7 (106kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :   OR8 (105kB) pdf
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY
SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY

Referat Spraw Społecznych


 RSS PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH   OKSiZ1 (109kB) pdf Wniosek (94kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS PRZYZNAWANIE ZASIŁKÓW SZKOLNYCH   OKSiZ2 (109kB) pdf Wniosek (44kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ3 (106kB) pdf Wniosek (36kB) word
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ4 (106kB) pdf Zawiadomienie (22kB) word
RSS
DODATKI MIESZKANIOWE{GM4}{GM44}
RSSDODATEK ENERGETYCZNY
katalog usług dodatek energetyczny.pdf (743kB) pdf
{gm55}

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

RSS
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ DG1 (82kB) word
RSS
ZORGANIZOWANIE IMPREZY
ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ
DG2 (76kB) word
RSS
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DG3 (79kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  DG4 (82kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
DG4a (75kB) word

RSS
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM DG5 (78kB) word
RSS
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

DG7 (71kB) word www.ceidg.gov.pl

WNIOSEK/ZMIANA* o udzielenie  licencji na wykonywanie  transportu drogowego taksówką

DG8 (94kB) word

Referat Majątku Komunalnego


MK SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GM1 (63kB) word wniosek (29kB) word
MK
UMORZENIE ORAZ ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI         
Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE  
GM2 (62kB) word Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr1).doc (50kB) word
Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr2).doc (34kB) word
MK
WYNAJMOWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI GM3 (64kB) word wniosek (38kB) word
MK
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ1 (107kB) pdf Wniosek (38kB) word
MK
PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO {GMK2} Wniosek (36kB) word
MK
PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI  GMKRiOŚ3 (108kB) pdf Wniosek (35kB) word
MK
SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ4 (112kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
NADANIE I ZMIANA NAZWY ULICY LUB PLACU
PUBLICZNEGO
GMKRiOŚ5 (92kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI LUB BUDYNKOWI GMKRiOŚ6 (93kB) pdf Wniosek (43kB) word
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE PRZETARGU GMKRiOŚ7 (117kB) pdf
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ GMKRiOŚ8 (121kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
PRZEKSZATŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI GMKRiOŚ9 (71kB) pdf Wniosek (65kB) word
MK
PRZEDŁUŻENIE LUB ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY LUB NAJMU NIERUCHOMOSCI GMINY  GMKRiOŚ11 (113kB) pdf Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości.doc (32kB) word
MK
UZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DZIERŻAWĘ LUB NAJEM GMKRiOŚ12 (107kB) pdf Wniosek (29kB) word
MK
ODSZKODOWANIA ZA GRUNT ZWIĄZANY Z JEGO PRZEZNACZENIEM W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMKRiOŚ13 (95kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK
UZYSKANIE ZGODY DO DYSPONOWANIA TERENEM GMINNYM NA CELE BUDOWLANE GMKRiOŚ14 (93kB) pdf Wniosek (35kB) word

Referat Infrastruktury i Środowiska


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta inf oraz wniosek (47kB) word

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW GMKRiOŚ25 (123kB) pdf wniosek drzewa 2015.pdf (373kB) pdf
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ GMKRiOŚ26 (118kB) pdf Wniosek (21kB) word
UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKTACH
I NIERUCHOMOŚCIACH GMINY
GMKRiOŚ27 (115kB) pdf Wniosek (29kB) word
Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia
GMKRiOŚ28 (121kB) pdf
Wniosek (28kB) word

URZĄD STANU CYWILNEGO


USC
Nadanie dziecku nazwiska męża matki


USC
Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


USCOdtworzenie treści aktu stanu cywilnego


USCOświadczenie o uznaniu ojcostwa


USCPowrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie


USCRejestracja urodzeń


USCRejestracja zgonów


USCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego


USCUznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie


USCUzupełnienie aktu stanu cywilnego


USCWpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego


USCWydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów

Podanie o wydanie odpisu.pdf (323kB) pdf
USCZaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą


USCZaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe


USCZawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


USCZmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka


USCZmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego


USCZmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskimEWIDENCJA LUDNOŚCI


USCPrzyjmowanie wniosków o nadanie lub zmianę numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (779kB) pdf
USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu o wymeldowaniu


USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu


USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie 2


USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie


USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie


USCWydanie wykazu imiennego osób zameldowanych w lokalu lub budynku


USCWydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

USCWydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowanie


USCWymeldowanie obcokrajowca z pobytu czasowego do 3 miesięcy


USCWymeldowanie obcokrajowca z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące


USCZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO


USC
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO


USC
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


USC
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/USCZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (600kB) pdf
USCZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

zgłoszenie pobytu stałego.pdf (488kB) pdf
USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy do 3 miesięcy w ruchu bezwizowym

USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy do 3 miesięcy w ruchu wizowym


USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w ruchu bezwizowym


USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w ruchu wizowym


USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt stałyDOWODY OSOBISTE


USC
Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


USC
Wydanie Dowodu Osobistego

wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (731kB) pdf
USC
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (489kB) pdf

Referat Infrastruktury i ŚrodowiskaWypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
ITiGK1 (98kB) pdf
Wniosek (36kB) word

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
ITiGK2 (108kB) pdf
Wniosek (49kB) word


Wytworzył: Administrator (23 lutego 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (23 lutego 2011, 08:13:37)

Ostatnia zmiana: Ewelina Malinowska (1 października 2015, 07:52:54)
Zmieniono: admin

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13355

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij