Karty usług

Referat Nazwa usługi Karta Informacyjna Wniosek / druk do pobrania

Referat Organizacji Promocji i Rozwoju


OPR ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM   OR1 (106kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH   OR2 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O KWOCIE PRODUKCJI MLEKA   OR3 (104kB) pdf   Podanie (25kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI   OR4 (106kB) pdf   Podanie (30kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI/EK W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   OR5 (105kB) pdf   Podanie (26kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH   OR6 (105kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH   OR7 (106kB) pdf   Podanie (27kB) word
OPR SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :   OR8 (105kB) pdf
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY
SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W :
         - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
         - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY

Referat Spraw Społecznych


 RSS PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH   OKSiZ1 (109kB) pdf Wniosek (94kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS PRZYZNAWANIE ZASIŁKÓW SZKOLNYCH   OKSiZ2 (109kB) pdf Wniosek (44kB) plik REGULAMIN.pdf (30kB) pdf
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ3 (106kB) pdf Wniosek (36kB) word
 RSS DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH   OKSiZ4 (106kB) pdf Zawiadomienie (22kB) word
RSS
DODATKI MIESZKANIOWE{GM4}{GM44}
RSSDODATEK ENERGETYCZNY
katalog usług dodatek energetyczny.pdf (743kB) pdf
{gm55}

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

RSS
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ DG1 (82kB) word
RSS
ZORGANIZOWANIE IMPREZY
ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ
DG2 (76kB) word
RSS
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DG3 (79kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  DG4 (82kB) word
RSS
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
DG4a (75kB) word

RSS
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM DG5 (78kB) word
RSS
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

DG7 (71kB) word www.ceidg.gov.pl

WNIOSEK/ZMIANA* o udzielenie  licencji na wykonywanie  transportu drogowego taksówką

DG8 (94kB) word

Referat Majątku Komunalnego


MK SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GM1 (63kB) word wniosek (29kB) word
MK
UMORZENIE ORAZ ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI         
Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE  
GM2 (62kB) word Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr1).doc (50kB) word
Wniosek o rozłożenie zaległości (załącznik nr2).doc (34kB) word
MK
WYNAJMOWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI GM3 (64kB) word wniosek (38kB) word
MK
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ1 (107kB) pdf Wniosek (38kB) word
MK
PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO {GMK2} Wniosek (36kB) word
MK
PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI  GMKRiOŚ3 (108kB) pdf Wniosek (35kB) word
MK
SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMKRiOŚ4 (112kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
NADANIE I ZMIANA NAZWY ULICY LUB PLACU
PUBLICZNEGO
GMKRiOŚ5 (92kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI LUB BUDYNKOWI GMKRiOŚ6 (93kB) pdf Wniosek (43kB) word
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE PRZETARGU GMKRiOŚ7 (117kB) pdf
MK
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ GMKRiOŚ8 (121kB) pdf Wniosek (31kB) word
MK
PRZEKSZATŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI GMKRiOŚ9 (71kB) pdf Wniosek (65kB) word
MK
PRZEDŁUŻENIE LUB ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY LUB NAJMU NIERUCHOMOSCI GMINY  GMKRiOŚ11 (113kB) pdf Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości.doc (32kB) word
MK
UZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DZIERŻAWĘ LUB NAJEM GMKRiOŚ12 (107kB) pdf Wniosek (29kB) word
MK
ODSZKODOWANIA ZA GRUNT ZWIĄZANY Z JEGO PRZEZNACZENIEM W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMKRiOŚ13 (95kB) pdf Wniosek (40kB) word
MK
UZYSKANIE ZGODY DO DYSPONOWANIA TERENEM GMINNYM NA CELE BUDOWLANE GMKRiOŚ14 (93kB) pdf Wniosek (35kB) word

Referat Infrastruktury i Środowiska


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta inf oraz wniosek (47kB) word

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW GMKRiOŚ25 (123kB) pdf wniosek -wycinka drzew.doc (41kB) word
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ GMKRiOŚ26 (118kB) pdf Wniosek (21kB) word
UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKTACH
I NIERUCHOMOŚCIACH GMINY
GMKRiOŚ27 (115kB) pdf Wniosek (29kB) word
Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia
GMKRiOŚ28 (121kB) pdf
Wniosek (28kB) word

URZĄD STANU CYWILNEGO


USC
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
USC1 (89kB) pdf

USC
Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
USC2 (91kB) pdf

USCOdtworzenie treści aktu stanu cywilnego
USC3 (92kB) pdf

USCOświadczenie o uznaniu ojcostwa
USC4 (92kB) pdf

USCPowrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie
USC5 (101kB) pdf

USCRejestracja urodzeń
USC6 (88kB) pdf

USCRejestracja zgonów
USC7 (94kB) pdf

USCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
USC8 (90kB) pdf
wniosek o sprostowanie aktu.doc (21kB) plik
USCUznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie
USC9 (97kB) pdf
wpisanie zagranicznego rozwodu.odt (12kB) plik
USCUzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC10 (97kB) pdf
wniosek o uzupelnienie aktu.doc (72kB) plik
USCWpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego
USC11 (100kB) pdf
wniosek na wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.doc (70kB) plik
USCWydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów
USC12 (98kB) pdf
wniosek o wydanie aktu.doc (74kB) plik
USCZaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
USC13 (100kB) pdf

USCZaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe
USC14 (96kB) pdf

USCZawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
USC15 (96kB) pdf

USCZmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka
USC16 (91kB) pdf

USCZmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego
USC17 (91kB) pdf

USCZmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim
USC18 (92kB) pdf


EWIDENCJA LUDNOŚCI


USCPrzyjmowanie wniosków o nadanie lub zmianę numeru PESEL
USC19 (98kB) pdf

USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu o wymeldowaniu
USC20 (92kB) pdf

USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu
USC21 (92kB) pdf

USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie 2
USC22 (93kB) pdf

USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
USC23 (91kB) pdf

USCWydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie
USC24 (93kB) pdf

USCWydanie wykazu imiennego osób zameldowanych w lokalu lub budynku
USC25 (94kB) pdf

USCWydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku USC26 (94kB) pdf

USCWydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowanie
USC27 (93kB) pdf

USCWymeldowanie obcokrajowca z pobytu czasowego do 3 miesięcy
USC28 (91kB) pdf

USCWymeldowanie obcokrajowca z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
USC29 (91kB) pdf

USCZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf (63kB) pdf
USC
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf (66kB) pdf
USC
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.pdf (71kB) pdf
USC
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/


Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę.pdf (70kB) pdf
USCZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
zgloszenie-pobytu-czasowego-rozporzadzenie.pdf (287kB) pdf
USCZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Zgłoszenie pobytu stałego.pdf (67kB) pdf
USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy do 3 miesięcy w ruchu bezwizowym USC33 (94kB) pdf

USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy do 3 miesięcy w ruchu wizowym
USC34 (93kB) pdf

USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w ruchu bezwizowym
USC35 (94kB) pdf

USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w ruchu wizowym
USC36 (93kB) pdf

USCZameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
USC37 (92kB) pdf


DOWODY OSOBISTE


USC
Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
USC38 (90kB) pdf

USC
Wydanie Dowodu Osobistego z powodu: USC39 (115kB) pdf
Wzory dokumentówRDO.pdf (110kB) pdf
USC
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
USC40 (92kB) pdf


Referat Infrastruktury i ŚrodowiskaWypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
ITiGK1 (98kB) pdf
Wniosek (36kB) word

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
ITiGK2 (108kB) pdf
Wniosek (49kB) word

Wytworzył: Administrator (23 lutego 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (23 lutego 2011, 08:13:37)

Ostatnia zmiana: Ewelina Malinowska (18 marca 2015, 13:43:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13135

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij