konsultacje dla organizacji pozarządowych

Na podstawie Uchwały NR 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 r.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Dwór Gdański lub na rzecz jej mieszkańców do wnoszenia uwag i opinii do ww. projektu uchwały w terminie do dnia 5 listopada 2012 roku za pośrednictwem załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy:
- przesłać na adres Urzędu Miejskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
-
przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres: urzad@miastonowydwor.pl
-
złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański


ogłoszenie konsultacji (19kB) pdf
projekt uchwały (48kB) pdf
formularz (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (24 października 2012)
Opublikował: Beata Rembowska (24 października 2012, 15:29:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1307