Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza dziewiąty, oraz dziesiąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Solnica


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza
 
1. dziewiąty  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej działkę nr 39/8 o pow. 904 m2 położonej w miejscowości Solnica przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której Sąd Rejonowy w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00044590/8.
Cena wywoławcza 34.000,- zł    Wadium: 6.800,- zł
Do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
2. dziesiąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Solnica przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla których Sąd Rejonowy
w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00044590/8 :
- działka nr 39/5 o pow. 1579 m2    cena wywoławcza   53.000,- zł    Wadium: 10.600,- zł
- działka nr 39/6 o pow. 1158 m2       cena wywoławcza   49.000,- zł    Wadium:   9.800,- zł
- działka nr 39/9 o pow. 2158 m2       cena wywoławcza   72.000,- zł    Wadium: 14.400,- zł
Do ceny sprzedaży każdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren, na którym położone są nieruchomości objęte przetargiem określony jest jako „T-8 - tereny zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. Działki sprzedaje się na cele zgodne z Planem  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
W obszarze zbywanych nieruchomości znajduje się przepompownia ścieków.Gmina zobowiązuje się do urządzenia zjazdu z działki nr 39/7 stanowiącej drogę wewnętrzną na drogę powiatową stanowiącą działkę 38/2 w terminie 1 roku od daty podpisania aktu notarialnego na sprzedaż pierwszej nieruchomości.
 
Opis uzbrojena przedmiotowych działek:
Przez działki nr 39/5 i 39/9 przebiega sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Przy działce nr 39/6 zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
W związku z przebiegającą przez działki nr 39/5 i 39/9 siecią wodociągową, kanalizacyjną
i napowietrzną linią energetyczną, niezbędne jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości w formie aktu notarialengo.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 8 grudnia 2016r. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1985r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1205 z późn.zm.) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją:
zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.).
 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010
tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 
 
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach http://bip.miastonowydwor.pl , http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
 
Nowy Dwór Gdański, 2016-10-27
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (27 października 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 listopada 2016, 14:52:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246